Februari 2012

Beste leden en sympathisanten,

In het voorbije werkingsjaar heeft onze vereniging opnieuw een belangrijke inzet gehad in functie van de zorg voor het patrimonium aan authentieke instrumenten dat in onze werkingssfeer ligt. Wij zijn er ons van bewust dat onze werking niet gericht is op grote uitstraling naar buiten, maar zich vooral richt naar zeer doelgerichte actie bij de bescherming en restauratie van authentieke instrumenten. De restauratie van de Conrad Graf pianoforte, eigendom van de Artesis Hogeschool, werd, volledig gefinancierd door ons Genootschap. Deze opdracht werd tot een goed einde gebracht in het atelier van Jan Van den Hemel. Wij hopen, in samenwerking met de beleidsverantwoordelijken van de Artesis Hogeschool, het instrument in al zijn luister te kunnen terugplaatsen op een veilige en geschikte locatie waar met voldoende deskundigheid en respect voor behoud en beheer kan worden ingestaan. Het zou een aanmoediging zijn voor onze leden, die ook de enige sponsors zijn van deze gelukte restauratie, als we het "herleven" van dit belangrijke instrument met de nodige luister zouden kunnen omringen. Wij hopen de gesprekken hierover kortelings te kunnen starten. Verder is de inzet van het Ruckers Genootschap verder gericht op de verzorging van de authentieke instrumenten die eigendom zijn van het genootschap. De facsimile van de Conrad Graf pianoforte kreeg een grondige onderhoudsbeurt, eveneens in het atelier van Jan Van den Hemel. Dit instrument werd nu overgebracht naar het atelier van Jos Van Immerseel waar het een plaats kreeg tussen heel veel andere authentieke instrumenten die er in de meest voordelige omstandigheden bewaard worden. Van hieruit zal het instrument ingezet worden bij het onderzoek en de realisatie van authentieke uitvoeringspraktijken. Wij zijn er van overtuigd dat het instrument op deze wijze een nieuw leven tegemoet zal gaan.

Door verschillende omstandigheden is op korte tijd de werking van onze organisatie grondig veranderd, het organiseren van de activiteiten die vele jaren de ruggengraat hebben gevormd van onze vereniging werden door allerlei beslissingen van anderen onmogelijk gemaakt. Wij blijven geloven in de doelstellingen van het Ruckers Genootschap en zullen in 2012 zeker proberen te bewijzen dat er nog een toekomst is voor wie zich oprecht wil bekommeren voor "oude instrumenten". Wij hopen daarbij opnieuw op uw financiële ondersteuning te mogen rekenen.

Jacques Peeters, Voorzitter

*******************************************************

Gustav Leonhardt is niet meer!

GLzw

Voor diegenen die op 4 mei 2009 aanwezig waren in de kapel van het Elzenveld was het een boeiende hoogstaande muzikale ervaring. Naar aanleiding van de herdenking van 40 jaar Ruckers Genootschap vergastte Gustav Leonhardt ons op een recital waarbij wij door zijn creatieve interpretatie de hoogstaande ambachtskunst van Joannes Daniel Dulcken, Antwerpen, 1747 konden genieten, getuige de foto's op www.ruckersgenootschap.be/pictures. Het was een zoveelste blijk van appreciatie voor de werking van onze vereniging. Van bij de aanvang aanvaardde hij steeds onze uitnodigingen voor een recital. Refererend naar het persbericht van de nieuwsdienst op 10 mei 1970, verschenen op 17.01.2012 bij www.cobra.be:permalink/1.1198254 werden we er aan herinnerd dat hij het virginaal van J.Couchet (1650), na restauratie inspeelde. Hij leidde het programma in met de betekenisvolle woorden "Couchet comes home". Als dankbare hommage aan een uitzonderlijke aristocratische persoonlijkheid, een inspiratie voor velen brengen we enkele herinneringen aan de talrijke recitals, doch ook aan het ideeën goed dat hij hiermee verspreidde met de Vleeshuis-concerten of het Festival van Vlaanderen/Antwerpen naar aanleiding van het 5-, 25- of nog 40-jarig bestaan van onze vereniging.

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Ruckers Genootschap schreef Leonhardt in het programmaboek :

GL5

Naar aanleiding van het vijfentwintigjarig jubileum van het Ruckersgenootschap, in 1970, schreef Gustav Leonhardt in het programma :

GL10

Een uiterst mooie herinnering ook aan ons veertigjarig jubileum, met het handgeschreven programma van het concert dat hij voor ons gaf.

GL

*******************************************************

Jaarvergadering

Tijdens de algemene vergadering van 23 april e.k., waartoe we U nu reeds uitnodigen, zal U de nodige toelichtingen krijgen bij de delicate restauratie van de unieke pianoforte van Conrad Graf, Wenen, 1826. Met de grootste voorzichtigheid zal de nodige tijd genomen worden om dit delicate werk tot een goed einde te brengen.

*******************************************************

Om onze activiteiten te ondersteunen kan uw lidmaatschapsbijdrage (minimum 15 Euro) gestort worden op het rekeningnummer van het Ruckers Genootschap bij de KBC bank Antwerpen.Centrum.

409-9533071-52 IBAN: BE64 4099 5330 7152 BIC: KREDBEBB

Giften blijven uiteraard ook welkom !!!

Leden die een e-mail adres bezitten, kunnen hiervan opgave doen via info@ruckersgenootschap.be. Dit zal ons toelaten om de berichten ook langs deze weg te verspreiden.

*******************************************************

Februari 2011

Beste leden en sympathisanten, Bij de start van een nieuw jaar is het de gewoonte dat wij aan de leden van het Ruckersgenootschap melden wat onze leidraad is bij het bestuur van de vereniging. In de vorige periode werd gestart met de grondige restauratie van de Conrad Graf pianoforte. Dit instrument, eigendom van de Artesis Hogeschool wordt ten gronde aangepakt en opnieuw bespeelbaar gemaakt in het atelier van Jan Van den Hemel in Antwerpen. In beperkte groep konden onze leden getuige zijn van de vorderingen bij het precisiewerk waarbij vooral het streven naar authenticiteit en perfectie bij de restauratie kenmerkend zijn. Binnen afzienbare tijd zal deze restauratie voltooid zijn en kan het instrument teruggegeven worden aan de eigenaar. Onze leden hadden ook de kans om een concert bij te wonen ten huize van mevrouw en mijnheer Vermeiren dat toeliet om kennis te maken met een nieuwgebouwd instrument. Ook dit was een belangrijke ervaring. In functie van de toekomst worden er gesprekken gevoerd met de directie van de Artesis Hogeschool en met de Stad Antwerpen. De resultaten van deze gesprekken moeten ons toelaten om een toekomstgericht beleid voor het Ruckersgenootschap uit te tekenen. De belevingswereld rond de authentieke instrumenten en de uitvoeringspraktijk hierbij is de laatste decennia grondig gewijzigd en een nieuwe generatie van belangstellenden dient zich aan. Het is in functie hiervan dat wij ook grondig willen evalueren wat ons toekomstig beleid als Genootschap kan zijn. Zeer concreet is alvast de noodzaak om de instrumenten, eigendom van ons Genootschap, aan een grondige onderhoudsbeurt te onderwerpen. Hiervoor hebben we zeker ook uw financiële ondersteuning verder nodig. Met wensen voor een kunstzinnig 2011.

Jacques Peeters

*******************************************************

Zoals steeds worden er in 2011 manifestaties gepland, aansluitend op de doelstellingen van onze vereniging, namelijk het instandhouden en bestuderen van ons muzikaal patrimonium dat nog steeds te weinig erkend wordt. Slechts op die wijze krijgen we een beter inzicht in de ambachtelijke ervaring van instrumentenbouwers uit het verleden. Zij bezorgden de componisten een rijk stramien van klanken, waardoor we hun oeuvre beter kunnen appreciëren, en even verpozen.

*******************************************************

Op 19 en/of 20 maart 2011 (te 15.00 uur) opent Jan Van den Hemel opnieuw zijn atelier, waarbij we, dankzij zijn deskundigheid, de zorg voor oude materialen kunnen ontdekken. In een open sfeer kunnen vragen gesteld worden naar het waarom en hoe de zachte restauratie van de Conrad Graf pianoforte (Wenen 1826) tot stand kwam. Daar het bezoek beperkt is tot een groep van 10 personen ontvingen we graag uw aanmelding vóór 12 maart aanstaande via e-mail info@ruckersgenootschap.be, of door middel van dit inschrijvingsformulier.

*******************************************************

Later op het jaar plannen we recitals op de fac simile van historische instrumenten, waardoor de instrumentenbouw in Antwerpen tussen 1600 en 1750 wordt geïllustreerd met meesters als Andreas Ruckers de oude, en Johannes Daniel Dulcken. Datum en locatie zullen te gepasten tijde worden aangekondigd.

*******************************************************

Uiteraard wordt een bespelen van de pianoforte van Conrad Graf, Wenen 1826, in het vooruitzicht gesteld, naar aanleiding van de voltooiing van de restauratie en de globale bespreking van de verschillende fasen en bewerkingen, in het bijzijn van deskundigen met internationale faam terzake.

*******************************************************

October 2010

Sedert onze laatste nieuwsbrief werd verzonden, hebben we toch weer enkele zeer interessante momenten beleefd. We hadden op 29 april, drie dagen na onze statutaire jaarvergadering, de mogelijkheid om een recital bij te wonen dat Wim Winters ten huize van de Heer en Mevrouw Vermeire voor onze leden gaf op een clavichord van Joris Potvlieghe. Het aantal plaatsen was beperkt, doch alle plaatsen waren uitverkocht, en diegenen die het recital konden bijwonen hebben kunnen genieten van een subtiele vertolking van werken van W.A. Mozart en L.Van Beethoven.

De opbrengst van dit recital bedroeg bijna 1.000,00 EUR die volledig ten goede komen van de restauratie door Jan Van den Hemel van de pianoforte Conrad Graf 1826.

*******************************************************

Inmiddels is het weerom een jaar geleden dat wij het atelier van Jan Van den Hemel – en de Conrad Graf pianoforte – bezocht hebben. Vermits de werken aan dit mooie instrument gestaag vorderen, wordt aan de geïnteresseerde leden opnieuw de mogelijkheid geboden om dit met ogen te kunnen waarnemen : We plannen een bijeenkomst in het atelier op 30 oktober 2010. De deelname is gratis, doch vooraf inschrijven is noodzakelijk, bij voorkeur per e-mail op info@ruckersgenootschap.be, of via de post met bijgevoegd inschrijvingsformulier, en dit uiterlijk op 23 oktober aanstaande.. Zij die de vorige bezoeken hebben bijgewoond weten hoe bevlogen Jan Van den Hemel over deze restauratie kan spreken en hoe interessant zijn uiteenzettingen zijn ! Zoals bij de eerdere bezoeken is het aantal inschrijvingen zeer beperkt, vlug inschrijven is dus de boodschap. Mochten er zich te veel inschrijvers melden voor 30 oktober 2010, kan er mogelijk een tweede sessie gepland worden. Wij zullen de betrokkenen hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen .

Met vriendelijke groeten

Jacques Peeters

*******************************************************

Februari 2010

Beste Leden en sympathisanten, Het 40e werkingsjaar van het Ruckers Genootschap loopt ten einde. Wij hebben van deze verjaardag graag gebruik gemaakt om onze activiteiten een feestelijk kader te geven. Het Colloquium in samenwerking met de Artesis Hogeschool Antwerpen, het feestconcert met Gustav Leonhardt en de bezoeken aan het atelier van J. Van den Hemel waren zeker hoogtepunten van onze organisatie.

We zien hoopvol het 41e werkingsjaar tegemoet. We blijven verder ijveren voor het respecteren van de instrumenten waarvoor we de voogdij en het eigenaarschap dragen. Er worden opnieuw gesprekken gestart met het beleid van de musea in Antwerpen om te kunnen bijdragen bij activiteiten van museumanimatie waarbij muziek op historische instrumenten kan gehoord worden. We weten dat het mecenaat in deze crisistijden geen vanzelfsprekendheid is. Wij blijven rekenen op de belangstelling en de ondersteuning van onze leden.

Ik durf daarom vragen of u uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage ad 15,00 EUR voor 2010 zal overmaken (U treft hiervoor als bijlage een overschrijvingsbulletin aan) waardoor wij u, met veel plezier, blijven herkennen als één van onze leden. Giften blijven uiteraard ook welkom !!!

Met vriendelijke groeten

Jacques Peeters

*******************************************************

Zoals steeds worden in 2010 ook manifestaties gepland in de lijn van de specifieke doelstellingen van onze vereniging, namelijk het "in stand houden" en bestuderen van historische muziekinstrumenten om uiteindelijk een bijzonder aspect van het muziekonderricht te bevorderen zo o.m.:

RECITAL door WIM WINTERS op donderdag 29 APRIL te 20 u op fac simile van 18de eeuws clavichord, door JORIS POTVLIEGHE gebouwd.

Voor velen blijft het clavichord een geheimzinnig instrument uit het verre verleden want ook te Antwerpen werden in het begin van de 16de eeuw clavichords gebouwd, die naar het toenmalig musicerend Europa werden geëxporteerd: dit weten we enkel door archief- en iconografische documenten. Het is de verdienste van Joris Potvlieghe om een zoektocht te ondernemen naar de klanken. Sedert bijna 25 jaar kon hij clavichords bouwen voor tal van musici, doch ook voor conservatoria. In 2009 kwam het 35ste instrument klaar, gebouwd in opdracht van orgelist Wim Winters. Het resultaat van deze fascinerende zoektocht wordt aan de trouwe leden aangeboden.

Hiervoor stellen de heer en mevrouw B.Vermeire hun woning ter beschikking; het aantal plaatsen is uiteraard beperkt. Als deelname in de kosten kunnen plaatsen gereserveerd worden door middel van bijgaande bestelbon aan 20,00 EUR voor leden van het Ruckers Genootschap en 25,00 EUR voor niet-leden. De opbrengst gaat uiteraard integraal naar de aan gang zijnde restauratiewerken van de C.Graf (Wenen, 1826) pianoforte, die tot nogtoe volledig door het Ruckers Genootschap worden gefinancierd.

Inschrijven kan door bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen.

*******************************************************

OPVOLGEN van de restauratiewerken bij Jan Van den Hemel, waar we reeds tweemaal op bezoek waren om o.m. antwoord te zoeken op de talrijke aspecten van het ambachtelijk besnaren van een historisch instrument

*******************************************************

ALGEMENE VERGADERING op maandag 26 APRIL in de vergaderzaal van de centrale administratie van de ARTESIS HOGESCHOOL; uitnodiging hiervoor wordt later toegestuurd.

*******************************************************

 

September 2009

De viering van 40 jaar Ruckers Genootschap Tijdens het voorjaar bracht een evocatie van de innoverende activiteiten op organologisch vlak door onze vereniging op touw gezet met een publicatie als deel 8 van de Mededelingen van het Ruckers Genootschap, het organiseren van een colloquium met als thema de visies door vooraanstaande experten over het restaureren, bespelen en bewaren van historische muziekinstrumenten met als hoogtepunt het Recital van G. Leonhardt. De foto's van het recital en van het colloquium staan hier op de site, alsook de samenvattende powerpoints, die aan deze evenementen herinneren.

*******************************************************

Bezoek aan het atelier van Jan Van den Hemel, pianoforte en klavecimbelbouwer

Intussen werd verder gewerkt aan de restauratie van de Pianoforte door Conrad Graf uit Wenen, in 1826 gebouwd. Zoals in 2007 wordt aan de leden de unieke gelegenheid geboden om de stand van zaken te volgen in het atelier van Jan Van den Hemel. Dit bezoek kan enkel met een beperkte groep van maximaal 10 personen. Door bijgevoegd inschrijvingsformulier kan men zich aanmelden voor een bezoek op zaterdag 10 oktober en/of 17 oktober te 15 u.

*******************************************************

Publicatie: J.Lambrechts-Douillez en J.Koster, Antwerp harpsichordmakers in the 16th and 17th century outside the Ruckers-Couchet family; Recent findings based on archival and organological research.

Trouwe leden zullen zich herinneren dat in 1982 het eerste deel van de Mededelingen van het Ruckers Genootschap werd gepubliceerd; het was gewijd aan de Stamboom van de Ruckers-Couchet familie. John Koster, Conservator van het National Music Museum in Vermillion, S.D. brengt een gedetailleerde beschrijving van twee instrumenten door bouwers waarvan meer biografische details in de publicatie voorkomen, gebaseerd op archiefdocumenten. Deze publicatie werd enthousiast in het buitenland onthaald en zal besproken worden in de belangrijkste internationale organologische tijdschriften: Musique-Images-Instruments, Revue française d'organologie et d'iconographie musicale. Editions CNRS; Galpin Society Journal. Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge; American Musical Instrument Society.

*******************************************************

Colloquium 6 maart 2009 "Working together in the service of music preserving the instruments"

Georganiseerd door het Ruckers Genootschap en de Artesis Hogeschool in de lokalen van de Artesis Hogeschool Antwerpen; Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Het was een succes met 127 aanwezigen. Als drukwerk waren er de zeer verzorgde folders en het programmaboek. Internationaal befaamde experten brachten hun visies op het delicaat probleem. Door de verwerking van de referaten in een power point verliep de studiedag zonder technische problemen en konden de aanwezigen de hoofdpunten en illustraties van de lezingen volgen op een scherm. De deelname was gratis.

*******************************************************

Recital door Gustav Leonhardt op het Klavecimbel van J.D.Dulcken, 1747 in het Elzenveld.

In de Kapel van het Elzenveld bespeelde G.Leonhardt het Klavecimbel van J.D.Dulcken, Antwerpen, 1747; een waar klankfestijn waarbij de ongekende muziek voor eenieder een boeiende hoogstaande muzikale ervaring betekende. Er waren 170 aanwezigen, waarbij verschillende docenten klavecimbel.

*******************************************************


Februari 2009

Aan de leden van het Ruckersgenootschap

Mevrouw, Mijnheer

Met deze Nieuwsbrief willen wij u laten weten dat ons Genootschap zijn activiteiten verderzet. We hebben in de voorbije periode enkele moeilijke beslissingen moeten nemen die de werking van onze organisatie in zekere mate vertraagd heeft. Intussen hebben bij wij, op vraag van de Stad Antwerpen, de maatschappelijke zetel van onze vereniging weg gehaald uit het Museum Vleeshuis. Wij betreuren dit omdat er in het verleden een onlosmakelijke band was tussen het museum en onze werking. De maatschappelijke realiteit noopt soms tot ingrijpende veranderingen waarbij wel eens slachtoffers vallen. Door een gewijzigde museale opdracht leent het museum vleeshuis zich ook niet meer optimaal voor het organiseren van concerten en een zomercursus.
Omdat wij het organiseren van dergelijke manifestaties zeker tot de core-business van het Genootschap behoort blijven wij zoeken naar oplossingen om onze leden opnieuw te geven wat ze van ons kunnen verlangen: het respectvol toegankelijk maken van een specifiek deel van ons cultureel erfgoed door originele instrumenten speelbaar te houden en te maken.
Uit de planning voor de nabije toekomst zal blijken dat onze leden niet alleen aangesproken worden voor financiële ondersteuning maar dat zij ook rechtstreeks betrokken worden bij de uitvoering van onze ambities.
Ik hoop u verder als lid te mogen begroeten bij één van onze activiteiten.

Jacques Peeters
voorzitter

********************************************************

In 2009 bestaat het Ruckers Genootschap 40 jaar !

Naar aanleiding hiervan zijn verschillende activiteiten gepland om de initiatieven, die gedurende de 2de helft van de 20ste eeuw genomen werden in de kijker te plaatsen. Het Ruckers Genootschap kon steeds rekenen op internationale expertise in deze complexe materie rond de historische klavierinstrumenten om het behoud van historische instrumenten, eigendom van de Hogeschool Antwerpen te verzekeren.

********************************************************

6 maart 2009 - Colloquium

Dankzij de sympathie voor het Ruckers Genootschap werd het mogelijk sprekers met internationale faam naar Antwerpen uit te nodigen om hun visie rond conserveren, restaureren en bespelen van historische instrumenten toe te lichten.

De enorme belangstelling voor dit evenement toont aan dat het probleem van restaureren, conserveren en bespelen van historische instrumenten de belangstelling blijft gaande houden. Vóór 40 jaar, bij de organisatie van het eerste colloquium door het Ruckers Genootschap, was dit niet anders. De publicatie van de verslagen wordt nog steeds als baanbrekend beschouwd op internationaal vlak.

De foto's van dit event vindt u hier.

De presentaties van die dag vindt u hier.

********************************************************

4 mei 2009

Dit wordt een hoogdag voor de herdenking van 40 jaar Ruckers Genootschap. Gustav Leonhardt aanvaardde onze uitnodiging om ons te vergasten op een recital waarbij hij door zijn creatieve interpretatie de hoogstaande ambachtskunst van Joannes Daniel Dulcken zal laten genieten.

De foto's van deze avond vindt u hier.

********************************************************

Publicatie van deel VIII van de Mededelingen,

gewijd aan "Antwerp harpsichordmakers in the 16th and 17th century outside the Ruckers-Couchet family", met een beschrijving van twee instrumenten door John Koster kwam klaar en kan verkregen worden door storting van 35 Euro. Dln III (Hans en Joannes Ruckers), IV (Andreas Ruckers I en Andreas Ruckers II), V (Familie Couchet) en VI (Orgelbouwers te Antwerpen in de 16de eeuw) zijn eveneens te verkrijgen aan 10 Euro.

********************************************************

Tijdens de algemene vergadering van 20 april e.k., waartoe we U nu reeds uitnodigen, zal U de nodige toelichtingen krijgen bij de delicate restauratie van de unieke pianoforte van Conrad Graf, Wenen, 1826. Met de grootste voorzichtigheid zal de nodige tijd genomen worden om dit zeer delicate werk tot een goed einde te brengen.

 

********************************************************

Om al deze initiatieven verder te zetten hebben we, nu meer dan ooit, uw steun nodig. Om onze activiteiten te ondersteunen kan uw lidmaatschapsbijdrage (minimum 15 Euro) gestort worden door middel van bijgaand overschrijvingsformulier op het rekeningnummer van het Ruckers Genootschap bij de KBC bank Antwerpen, Snijders.

409-9533071-52
IBAN: BE64 4099 5330 7152
BIC: KREDBEBB

U kan ook de “Mededelingen” bestellen door overschrijving op dit rekeningnummer a rato van 35,00 EUR voor deel VIII en 30,00 EUR voor de delen III, IV, V en VI samen, of 10,00 EUR per afzonderlijk deeltje. Meer info in de "Publications" sectie van deze site.

 

top

Newsletter